สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปี 2565

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน


การให้บริการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน