ร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ออนไลน์)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและร่วมแสดงความยินดี


สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีและลงนามในฐานะพยาน ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อังกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้านข้าว การจัดการขยะ การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมถึงกัญชง กัญชา และระบบราง ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย