หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไปจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานงานให้กับองค์กร และบุคลากรโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และมีจิตสำนึกในการให้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้


เป้าหมายของงานบริหารทั่วไป
  1. มุ่งเน้นการประสานงานอย่างมีคุณภาพให้กับองค์กร และบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยไม่ให้งานราชการเกิดความล่าช้าและเสียหาย
  3. มุ่งเน้นให้บุคลากรในงานบริหารทั่วไปมีจิตสำนึกในการบริการ อำนวยความสะดวกกับทุกท่านแบบเสมอภาค
  4. ส่งเสริม และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรเพื่อการพัฒนาและพัฒนางานอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน
  5. เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้กับบุคลากรและหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นระบบที่เหมาะสม
  6. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการเป็นไปอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  7. ค้นคว้า และปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติงานบริหารคุณภาพตามวงจร PDCA ให้ดียิ่งขึ้น