บริการวิเคราะห์/ทดสอบ ของสถาบันฯ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการด้านวิชาการ/การให้บริการวิเคราะห์/การบริการอุปกรณ์วิจัยเพื่อตอบสนองต่องานวิจัย ค้นคว้า การบริการต่างๆ เครื่องมือแต่ละชนิดมีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก่ผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการวิจัยที่แสดงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี


1. หน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์


2. การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และปริมาณเชื้อยีสต์และราในตัวอย่างอาหาร


3. เครื่อง Freeze Dryer ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ


4. การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereomicroscope) พร้อมชุดถ่ายภาพ ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี


5. เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ


6. บริการทางวิชาการ/การให้บริการหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน :

  1. เครื่องวัดความหนืด
  2. เครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
  3. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการสนใจสามารถติดต่อได้ที่ : 053-942456   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่