บริการวิเคราะห์/ทดสอบ ของสถาบันฯ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการด้านวิชาการ/การให้บริการวิเคราะห์/การบริการอุปกรณ์วิจัยเพื่อตอบสนองต่องานวิจัย ค้นคว้า การบริการต่างๆ เครื่องมือแต่ละชนิดมีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก่ผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการวิจัยที่แสดงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี


1. บริการวิเคราะห์จากศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี


2. บริการวิเคราะห์จากหน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์


3. บริการวิเคราะห์ เครื่อง Freeze Dry หน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน


4. บริการวิเคราะห์ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และปริมาณเชื้อ ยีสต์และราในตัวอย่างอาหาร

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : 053-942478   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่