โครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมด้วยทีมงาน ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3