อำนาจหน้าที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรวางแผน สนับสนุน ริเริ่มและประสานงานวิจัยกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกผู้ใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถทำการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรจากปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปด้วย และถ่ายทอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ