หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองรับการบริหารจัดการ ให้บริการโครงการวิจัยต่าง ๆ การดำเนินงาน/กิจกรรมของศูนย์วิจัย นวัตรกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบการไปด้วย ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 2 ด้าน หน่วยวิจัยในเครือข่าย จำนวน 15 หน่วย โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ที่ผ่านการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน ทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์

  สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการงานวิจัยโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาทำงานวิจัยร่วมกันและให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ และนโยบายการวิจัยระดับประเทศ ประสานงานระหว่างนักวิจัย แหล่งทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการตรงตามความต้องการของภาคการผลิต

  ให้ความช่วยเหลือบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนการจัดทำสัญญา การมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก งานเผยแพร่และองค์กรสัมพันธ์ การประสานงาน ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับการบริหารโครงการของหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัยภายในศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนักวิจัยในสังกัด

ทุนภายในประเทศ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)
 • สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ทุนภายในประเทศ

 • EU
 • GIZ
 • TOYOTA

ทุนภายในสถาบันฯ

 • Seed Money
 • Matching Fund