ปณิธาน

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า


พันธกิจ

(SDG 3,7,9,11,13,17)

  1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม


ปรัชญา

มุ่งเน้นการวิจัยที่แสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปณิธาน

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ


วัฒนธรรมองค์กร

  • S = Social Engagement ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • T = Team Working การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม
  • R = Research of Integration การวิจัยเชิงบูรณาการ
  • I = Innovative Creativity การสร้างสรรค์นวัตกรรม