บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น” ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน ประจำปี 2564 ประเภทต่างๆ   ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564  “ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น” ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี นางปรานอม ก้านเหลือง เลขานุการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสุมัทนา ปังประเสริฐ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2