ร่วมแสดงความยินดีนักวิจัยสถาบันฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดลพร ดาราณรงค์   และ  ดร.พัฒธาวินท์ เสทธะยะ  สังกัด ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564 ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบทุนอุดหนุนการทำวิจัย ที่ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา