วิทยากรบรรยายหัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย งานวิชาการและบริการวิชาการ" ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  งานวิชาการและบริการวิชาการ" ให้กับบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ณ   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่