หน้าที่รับผิดชอบ

 1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 2. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  • เงินงบประมาณแผ่นดิน
  • เงินงบประมาณเงินรายได้
  • เงินนอกงบประมาณ (โครงการวิจัย)
  • เงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
  • เงินกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เงินดอกเบี้ยกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. การขออนุมัติเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การเบิกสมุดเช็คธนาคาร
 4. การรับเงิน
  • การรับเงินรายได้ของสถาบันฯ
  • การรับเงินงบประมาณโครงการวิจัย
  • การรับเงินและการจัดสรรเงินจากการให้บริการวิชาการ การบริการวิเคราะห์ของหน่วยวิจัยในเครือข่ายและศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • การรับเงินและการจัดสรรเงินค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge)
  • การรับเงินค่าเช่าสถานที่
  • การรับเงินรับฝากหลักประกันสัญญา
  • การรับเงินรับฝากต่างๆ
  • การรับเงินจากการชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย
 5. การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน
  • การคุมทะเบียนการเบิก-คืนใบเสร็จรับเงิน การสรุป และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
  • การนำส่งเงินรายได้
  • การนำส่งเงินรับฝากหลักประกันสัญญาส่งกองคลัง
  • การคุมทะเบียนการสั่งจ่ายเช็ค/สมุดเช็ค
  • การคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสถาบันฯ
  • การนำฝากเงิน/เช็คของหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
  • การนำเงินเดือนบุคลากรสถาบันฯ/ค่าจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
 6. การคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ (โครงการวิจัย) เงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ/ดอกเบี้ยกองทุนพัฒนาสถาบันฯ และเงินยืมทดรองจ่าย
 7. การบันทึกบัญชีการเงินรับ-จ่ายในระบบ 3 มิติ และ GFMIS
 8. การติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
 9. การติดตาม เร่งรัดลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายที่ค้างชำระนาน
 10. การจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายเดือน รายไตรมาสและรายปีได้แก่ งบทดลอง งบรายได้-ค่าใช้จ่าย งบดุล หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น
 11. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ
 12. การวิเคราะห์แผน/ผลการใช้เงิน
 13. การจัดเก็บเอกสารการเงินให้เป็นหมวดหมู่
 14. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ/ครุภัณฑ์
 15. การทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง พัสดุ/ครุภัณฑ์
 16. งานทะเบียนคลังพัสดุ
 17. การจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ และ GFMIS
 18. การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
 19. การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
 20. การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ผ่านสถาบันฯ ของหน่วย One Stop Service

แนวทางในการปฏิบัติ การกำกับ เร่งรัดและติดตามการบริหารงบประมาณ ดังนี้

 1. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ หน่วยงานจะพิจารณา ว่า รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ก่อนแล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งจะมีแผนการใช้จ่ายเงินที่เป็นไปตามภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ คุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
 2. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่ได้เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งได้แก่ โครงการวิจัยต่างๆ การใช้จ่ายเงินจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของแหล่งทุนนั้นๆ และตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา จะปฏิบัติตามประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และมีคณะกรรมการบริหารเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 189/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของผู้อำนวยการ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยประจำทุกสิ้นเดือน ใน ระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน ได้แก่ รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/งาน/กองทุน การจัดทำรายงานทางการเงินประจำทุกเดือนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ การจัดทำรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ ปีละ 2 ครั้ง หากมีข้อเสนอแนะจะกลับมาปรับปรุงดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น รวมถึงการมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากสำนักงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง

การบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ

 1. จัดให้มีการบริหารการเงินที่มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น
 2. จัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินและวงเงินที่กำหนด
 3. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 4. มีการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงินและบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 5. มีการควบคุมทางด้านเอกสารการเงินบัญชีและพัสดุที่รัดกุม
 6. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. จัดให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 8. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ติดตาม กำกับ ดูแลกระบวนงานสำคัญให้เป็นไปตามแผน
 9. สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ