หน้าที่รับผิดชอบ

 1. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  • เงินงบประมาณแผ่นดิน-เงินรายได้
  • เงินนอกงบประมาณ (โครงการวิจัย)
 2. การขออนุมัติเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร, การเบิกสมุดเช็คธนาคาร
 3. การรับเงิน
  • การรับเงินรายได้ของสถาบันฯ
  • การรับเงินฝาก
  • การรับเงินงบประมาณโครงการวิจัย
 4. การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน
  • การคุมทะเบียนการเบิก-คืนใบเสร็จรับเงิน, การสรุปและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
  • การนำส่งเงินรายได้/เงินรับฝากส่งกองคลัง
  • การคุมทะเบียนการสั่งจ่ายเช็ค/สมุดเช็ค
  • การคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสถาบันฯ
  • การนำฝากเงิน/เช็คของหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
  • การนำเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
 5. การคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินยืมทดรองจ่าย
 6. การบันทึกบัญชีการเงินรับ-จ่ายในระบบ 3 มิติ และ GFMIS
 7. การติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
 8. การจัดทำรายงานทางการเงิน
 9. การจัดเก็บเอกสารการเงินให้เป็นหมวดหมู่
 10. การขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
 11. การทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง
 12. งานทะเบียนคลังพัสดุ
 13. งานอาคารสถานที่
 14. งานยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
 15. การจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ และ GFMIS
 16. การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี