คู่มือการปฏิบัติงาน
  1. คู่มือการพิมพ์เช็ค
  2. คู่มือการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ (ค่าวิเคราะห์) และการจัดสรรเงิน
  3. คู่มือการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์
  4. คู่มือการนำส่งเงินส่งเสริมกองทุนประกันสังคมแบบออนไลน์
  5. คู่มือการปรับปรุงบัญชี (GL) และการออกงบการเงิน การตรวจสอบรายการบัญชีในงบการเงินต่างๆ
  6. คู่มือการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ในระบบ CMU Payroll
  7. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้