ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 4)

งบประมาณเงินรายได้

  แผน ผล
งบประมาณเงินรายได้    
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,285,176.14 1,285,176.14
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 937,823.86 851,178.35
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90,000.00 13,554.80
รวม 2,313,000.00 2,149,909.29
    92.95%

งบประมาณเงินแผ่นดิน

  แผน ผล
งบประมาณเงินแผ่นดิน    
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 608,300.00 488,787.73
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย 5,733,800.00 5,716,500.00
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,492,558.90 27,152,849.55
รวม 33,834,658.90 33.00
    98.59%