นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เลขานุการ

งานบริหารงานวิจัยฯ

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวศุทธิดา มิ่งสกุล

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการและพืชเสพติด

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางสาวพรรณี ศรีเรือน

นักการเงินและบัญชี/
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ/
หน่วยการเงิน

นางปสุตา สุวรรณคีรี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน

นางสาวชญาน์นันท์ เจียมจิตร

นักการเงินและบัญชี
หน่วยบัญชี

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัสดุ

นางปรานอม ก้านเหลือง

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วย One Stop Service

นางสาวจารุณี แก้วทอง

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วย One Stop Service

งานบริหารทั่วไป

นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน

นักจัดการงานทั่วไป/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/
หน่วยธุรการและทรัพยากรบุคคล

นางศิริพันธ์ นาคศรี

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวกัญญารัตน์ สลีวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยสื่อสารองค์กร

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อื่น ๆ

นายโฉม ทองเหลื่อม

พนักงานช่าง

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

นักจัดการงานทั่วไป
(ข้อมูลสายวิชาการ)