นางปรานอม ก้านเหลือง

เลขานุการสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัยฯ

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนวัตกรรมและธุรกิจสัมพันธ์

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางสาวพรรณี ศรีเรือน

นักการเงินและบัญชี/
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางสาวสุชาดา กุลธง

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางปสุตา สุวรรณคีรี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร ปัญญารังษี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

งานบริหารทั่วไป

นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์

พนักงานปฏิบัติงาน/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจารุณี แก้วทอง

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริหารงานบุคคล

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสื่อสารองค์กร

นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางศิริพันธ์ นาคศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนโยบายและแผน

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

งานช่าง

นายโฉม ทองเหลื่อม

พนักงานช่าง

งานช่วยวิจัย

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

พนักงานปฏิบัติงาน
(ข้อมูลสายวิชาการ)