นางปรานอม ก้านเหลือง

เลขานุการสถาบันฯ

งานบริหารทั่วไป

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริการวิชาการ

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางสาวสุชาดา กุลธง

หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางปสุตา สุวรรณคีรี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร ปัญญารังษี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวพรรณี ศรีเรือน

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

งานบริหารงานวิจัยฯ

นางสาวจารุณี แก้วทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยประกันคุณภาพ

นางศิริพันธ์ นาคศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนโยบายและแผน

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

งานช่าง

นายโฉม ทองเหลื่อม

พนักงานช่าง

งานช่วยวิจัย

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

พนักงานปฏิบัติงาน
(ข้อมูลสายวิชาการ)