นางปรานอม ก้านเหลือง

เลขานุการสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัยฯ

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนวัตกรรมและธุรกิจสัมพันธ์

นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางสาวพรรณี ศรีเรือน

นักการเงินและบัญชี/
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางปสุตา สุวรรณคีรี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร ปัญญารังษี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

งานบริหารทั่วไป

นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน

พนักงานปฏิบัติงาน/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจารุณี แก้วทอง

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสื่อสารองค์กร

นางศิริพันธ์ นาคศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนโยบายและแผน

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

งานช่าง

นายโฉม ทองเหลื่อม

พนักงานช่าง