บุคลากร

นางสาวสุชาดา กุลธง

หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางปสุตา สุวรรณคีรี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร ปัญญารังษี

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวพรรณี ศรีเรือน

นักการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถ ส.๑
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ