รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 "ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายกุลางกูร พัฒนเมธาดา พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 "ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น" ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2