MoU สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561-2565


# ชื่อบันทึกข้อตกลง หน่วยงานความร่วมมือ ระยะเวลา
1 บันทึกความเข้าใจ โครงการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ปี
9 ธ.ค. 2565
9 ธ.ค. 2568
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ฉบับเพิ่มเติม 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จํากัด 5 ปี
3 ก.ย. 2562
2 ก.ย. 2567
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ฉบับเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จํากัด 5 ปี
3 ก.ย. 2562
2 ก.ย. 2567
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จํากัด 5 ปี
3 ก.ย. 2562
2 ก.ย. 2567
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง (Premium grade) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ฉบับเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 5 ปี
8 ส.ค. 2565
7 ส.ค. 2570
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง (Premium grade) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 5 ปี
8 ส.ค. 2565
7 ส.ค. 2570
7 บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด และ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด 5 ปี
9 ก.ย. 2565
8 ก.ย. 2570
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่ง สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 3 ปี
11 ส.ค. 2565
10 ส.ค. 2568
9 บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 5 ปี
23 มิ.ย. 2565
22 มิ.ย. 2570
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3 ปี
14 มิ.ย. 2564
13 มิ.ย. 2567
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู้ด้านชีววิทยาระดับเซลล์โมเลกุลของข้าวพันธุ์กลายที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยีลำไอออนระดับอิเล็กตรอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ปี
1 ต.ค. 2561
30 ก.ย. 2566
17 สัญญาอนุญาตใช้เชื้อพันธุกรรม ของข้าว 3 สายพันธุ์ ข้าว มช 10-1 ข้าวเจ้าหอมเทพ 10-5 และข้าวเจ้าเทพ 10-7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต 5 ปี
27 พ.ย. 2562
26 พ.ย. 2567
18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 5 ปี
15 พ.ย. 2562
14 พ.ย. 2567)
19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ 5 ปี
8 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2567
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 5 ปี
22 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2566
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัย และร่วมมือพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทางด้านน้ำ พลังงาน อาหารและดิน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ NANJING AGRICUTURAL UNIVERSITY ประเทศจีน และ MICHIGAN STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ปี
23 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2567