งานสารบรรณ-ธุรการ
 1. รับ-ส่ง หนังสือราชการทุกประเภทในส่วนงาน
 2. การควบคุมการออกทะเบียนรับ-ส่ง, คำสั่ง, ประกาศ, หนังสือสั่งการฯ
 3. การแจ้งเวียนหนังสือราชการทุกประเภทให้บุคลากรในส่วนงานทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารทางเทคโนโลยี และเอกสารเป็นต้น
 4. การรับเอกสารราชการในระบบ e-Document
 5. การเก็บเอกสาร
 6. การสืบค้นเอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง
 7. การติดประกาศข่าวสารทางราชการทุกประเภท
 8. การทำลายเอกสาร

งานสวัสดิการและบริการ
 1. การประสานงานการขอรับจัดสรรบ้านพักในมหาวิทยาลัยของบุคลากรในส่วนงาน
 2. การประสานงานการขอรับจัดเลขหมายโทรศัพท์ของบุคลากรในส่วนงาน
 3. การขึ้นทะเบียนแจ้งเข้าประกันตนและแจ้งออกประกันตนของบุคลากรในส่วนงาน
 4. การให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผู้ขึ้นประกันตนของบุคลากรในส่วนงาน
 5. การประสานงานในเรื่องสิทธิของบุคลากรทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ

งานโสตทัศนูปกรณ์และอัดเอกสารสำเนาเอกสาร
 1. การถ่ายเอกสารทุกประเภทของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน
 2. การเรโซกราฟของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน
 3. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ ในเบื้องต้น
 4. การขออนุมัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องถ่ายเอกสาร
 5. การขออนุมัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องถ่ายเอกสาร
 6. การขออนุมัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องถ่ายเอกสาร
 7. การเข้าปกเย็บในด้านเอกสารของส่วนงาน

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 1. การจัดกิจกรรมของส่วนงาน เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านรักษาทัศนียภาพ กีฬาบุคลากร สวัสดิการของบุคลากรส่วนงาน

งานอาคารสถานที่
 1. การบันทึกข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงของมหาวิทยาลัย
 3. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. การดูแลความเรียบร้อยด้านทัศนียภาพของสถาบันฯ
 5. การออกคำสั่งเวรประจำอาคารสำนักงานในวันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. การดูแลความปลอดภัยในส่วนงาน
 7. การซ่อมบำรุงเครื่องสุขภัณฑ์ของส่วนงาน
 8. การซ่อมยำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ของส่วนงาน
 9. การรายงานผลการใช้สาธารณูปโภค

งานประชุม
 1. การใช้ห้องประชุมของส่วนงาน
 2. การขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องประชุม
 3. การดูแลความเรียบร้อยก่อนการประชุมและหลังการใช้ห้องประชุม
 4. การประชุมกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน
 5. การประชุมกรรมการบริหาร
 6. การประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ
 7. การประชุมบุคลากรสายวิชาการ
 8. การประชุมของศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย ในสังกัดส่วนงาน