งานประชุม/พิธีการ/บริหารทั่วไป
 1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ
 3. การประชุมบุคลากร
 4. การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ
 5. การจองและอนุญาตใช้ห้องประชุม
 6. การประสานงานการประชุม กบม. ของผู้บริหาร
 7. การประสานงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยของผู้บริหาร
 8. การเสนอหนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 9. งานด้านเลขานุการผู้บริหาร

งานสารบรรณและธุรการ
 1. การควบคุมดูแลแฟ้มเสนอเซ็นผู้บริหาร
 2. การควบคุมลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารราชการ
 3. การควบคุมลงทะเบียนคำสั่ง/ประกาศ
 4. การควบคุมลงทะเบียนส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 5. งาน รับ-ส่ง หนังสือราชการของสถาบันฯ
 6. งาน รับ-ส่ง เอกสารทั่วไป/พัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์
 7. การเสนอ/แจ้งเวียนเอกสารบนโปรแกรม CMU e-Document
 8. การทำลายเอกสารราชการประจำปี ตามระเบียบด้านสารบรรณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
 1. งานระบบการประชุม e-Meeting
 2. งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุม e-Meeting Report
 3. งานโปรแกรมการจองห้องประชุม
 4. งานโปรแกรมจัดการเอกสาร CMU-e-Document
 5. งานออกแบบ Power Point นำเสนองาน
 6. งานออกแบบและจัดทำสื่อมัลติมีเดีย
 7. การออกแบบและจัดทำแบบสำรวจ/แบบสอบถามออนไลน์ และการประมวลผล
 8. การติดตั้ง ดูแล และให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
 9. การติดตั้ง ดูแล และให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารกลางในสำนักงานสถาบันฯ
 10. การจัดทำและรายงานสรุปข้อมูลสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสารกลาง
 11. งานติดตั้ง ให้บริการแนะนำ/ปรับปรุงแก้ไขการใช้งานคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่บุคลากร
 12. งานติดตั้งและดูแลระบบการแสกนนิ้วเวลาทำงานของบุคลากร

งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และบริการสาธารณูปโภค
 1. การเปิดประตูเข้า-ออก สถาบันฯ
 2. การควบคุมดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในอาคารสถาบันฯ
 3. การซ่อมบำรุงและบริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
 4. การควบคุมดูแลภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรอบอาคารสถาบันฯ และการดูแลอุปกรณ์สนาม
 5. การจัดทำข้อมูลสถิติการใช้สาธารณูปโภค รายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ รายเดือน และ รายงานต่อมหาวิทยาลัย รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
 6. การประสานงานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค รายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ รายเดือน
 7. การประสานงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความปลอดภัย
 1. การจัดเวรยามในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. การจัดเวรยามในวันทำการ เวลา 12.00 - 13.00 น.
 3. รายงานการอยู่เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. การควบคุมดูแลความเรียบร้อยการจอดรถบุคลากรและผู้มาใช้บริการ
 5. การติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร

งานจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 1. กิจกรรมทำบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัย
 2. กิจกรรมกีฬาบุคลากรประจำปี
 3. กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.
 4. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 5. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
 6. กิจกรรมทำบุญสืบชะตาประตูเมือง
 7. กิจกรรมทำบุญพิธีถวายเทียนพรรษา
 8. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
 9. กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ