ด้านการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ปีงบประมาณ จำนวน
2564 54 โครงการ
2563 26 โครงการ
2562 39 โครงการ
2561 25 โครงการ

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ปีปฏิทิน จำนวน
2564 75 ผลงาน
2563 53 ผลงาน
2562 47 ผลงาน
2561 27 ผลงาน

การใช้บริการห้องประชุมสถาบันฯ

ปีงบประมาณ จำนวน
2564 54 ครั้ง
2563 26 ครั้ง
2562 39 ครั้ง

ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการเครื่องมือวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564


รายการ จำนวนครั้งที่ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาส่วนราชการองค์กรของรัฐ บุคคลทั่วไป/บริษัท/ห้างร้าน
บริการวิเคราะห์ของหน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์ - 12 -
บริการใช้เครื่อง Freeze dry ของหน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 15 - 7
บริการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และปริมาณเชื้อยีสต์และราในตัวอย่างอาหาร - - 1
บริการวิเคราะห์ฤทธิ์ชักนำให้เซลล์มะเร็งทดสอบและใช้เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ของศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - - -
บริการใช้เครื่องบ่มตัวอย่างทางชีววิทยาของหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน - - -
บริการวิเคราะห์ความหนืดของหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน - - -
บริการใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน - - -
บริการการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ สเตอริโอ (stero) พร้อมชุดถ่ายภาพ ของศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี - - -