งานด้านการประกันคุณภาพ

งานเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 1. การศึกษาคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EDPEx ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx Guidelines)

งานวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำปี
 1. การจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำปี
 2. การจัดทำแผนกิจกรรม (Action Plan) ประกันคุณภาพประจำปี
 3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี

งานจัดประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ

งานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx (Self-Assessment Report : SAR)
 • โครงร่างองค์กร
  • ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร P1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร P1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
  • ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์กร P2ก สภาพด้านการแข่งขัน P2ข บริบทเชิงกลยุทธ์ P2ค ระบบปรับปรุง ผลการดำเนินการ
 • หมวด 1 การนำองค์กร
  • 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
  • 1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • หมวด 2 กลยุทธ์
  • 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
  • 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 • หมวด 3 ลูกค้า
  • 3.1 เสียงของลูกค้า
  • 3.2 ความผูกพันของลูกค้า
 • หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • 4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ
  • 4.2ก การจัดการองค์ความรู้
  • 4.2ข เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หมวด 5 บุคลากร
  • 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
  • 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
 • หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
  • 6.1 กระบวนการทำงาน
  • 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
 • หมวด 7 ผลลัพธ์
  • 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของลูกค้าและด้านกระบวนการ
  • 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
  • 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
  • 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแล
  • 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

งานวิเคราะห์ ค้นคว้า ออกแบบ คำนวณ ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

งานจัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ
 1. จัดทำข้อมูลการอบรม/สัมมนาด้านการประกันคุณภาพประจำปี
 2. จัดทำข้อมูลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพประจำปี
 3. จัดทำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพให้สำนักพัฒนาคุณภาพ มช. ตามระยะที่ขอความร่วมมือ
 4. จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ด้านการประกันคุณภาพของสถาบันฯ ให้เป็นปัจจุบันตามระยะ โดยจัดส่ง ไฟล์ข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันฯ

งานตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
 1. การตรวจสอบและประเมินตนเอง
 2. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน

งานปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 1. วิเคราะห์ “รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรประจำปี ตามแนวทาง CMU-EDPEx” ที่เป็นประเด็นสำคัญ/เร่งด่วน เพื่อพิจารณาจัดทำแผน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
 2. จัดทำสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

งานด้านการบริหารความเสี่ยง
 1. การจัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง
 2. การทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 3. การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
 5. การจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ตามแนวทางของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายไตรมาส
 7. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส
 8. การบันทึกข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (CMU-RM) ในระบบ CMU-MIS ตามแบบ CMU-RM1 แบบ CMU-RM2 cและแบบ CMU-RM3)