เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ และทำหน้าที่เป็นฐานในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ดังนี้


 1. งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ (มช.)
  • งานจัดประชุมระดมความคิดเห็น/สร้างความรู้ความเข้าใจ/อบรม/สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพ
  • งานกำหนดแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนา/จัดทำแผนพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
  • งานติดตามผลการพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Improvement Result)
 2. งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพ
 3. งานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
 4. งานบันทึกข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในระบบ CMUQA-MIS
 5. งานจัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
 6. งานจัดทำเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพ
 7. งานตรวจสอบและประเมินตนเอง
 8. งานตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
 9. งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards : TQA)