ประวัติการก่อตั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีชื่อเรียกว่า โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2528 มีคณะผู้ดำเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการประจำโครงการประกอบด้วย อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี) ในขณะนั้นเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากคณะหลักคณะละ 1 คน และคณะผู้ดำเนินงานร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ (ชื่อในขณะนั้น) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดี และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ออกประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 189 โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น) เป็นผู้อำนวยการคนแรก และในเดือนตุลาคม 2536 ได้ย้ายสำนักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 904 ตารางเมตร
ต่อมา พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development) เป็น "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (Science and Technology Research Institute) โดยมีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปรัชญา

มุ่งเน้นการวิจัยที่แสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี


ปณิธาน

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


ทิศทางการวิจัย

มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่สอดรับกับความต้องการในส่วนภูมิภาคและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ


วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวางแผน สนับสนุน ริเริ่ม และประสานงานวิจัยกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกผู้ใช้เทคโนโลยี
  2. เพื่อใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานในงานวิจัยที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ครุภัณฑ์ บุคลากร อาคารสถานที่ เพื่อให้สามารถทำการวิจัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนบริการวิชาการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ

  1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ค่านิยม

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ


วัฒนธรรมองค์กร

  • S = Social Engagement ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • T = Team Working การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม
  • R = Research of Integration การวิจัยเชิงบูรณาการ
  • I = Innovative Creativity การสร้างสรรค์นวัตกรรม