ประวัติการก่อตั้ง

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 ในชื่อ “สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development)” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research Institute)” มีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 คณะหลัก ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยในลักษณะหน่วยวิจัยในเครือข่าย มีหน้าที่ดำเนินการงานวิจัยในลักษณะบูรณาการจากกลุ่มบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ หรือผสมผสาน จัดทำเป็นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่การตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของประเทศอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง นำ ผลงานวิจัยที่ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ครอบคลุมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้ง ยังร่วมกันแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ มุ่งเน้นการวิจัยสร้างนวัตกรรม


วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ เพื่อขยายภาคีเครือข่าย และพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความต้องการของพื้นที่อย่างยั่งยืน
  2. นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  3. สร้างผลงานนวัตกรรม และผลักดันการจัดการผลผลิตที่มีอยู่สู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ค่านิยม

  • S = Sustainable & Social Engagement สถาบันฯ ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • T = Together we achieve ร่วมกันสร้างความสำเร็จ
  • R = Research of Integration การวิจัยเชิงบูรณาการ
  • I = Intelligent innovator นวัตกรอัจฉริยะ

วัฒนธรรมองค์กร

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ


ปรัชญา

มุ่งเน้นการวิจัยที่แสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี


ปณิธาน

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


ทิศทางการวิจัย

มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่สอดรับกับความต้องการในส่วนภูมิภาคและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวางแผน สนับสนุน ริเริ่ม และประสานงานวิจัยกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกผู้ใช้เทคโนโลยี
  2. เพื่อใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานในงานวิจัยที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ครุภัณฑ์ บุคลากร อาคารสถานที่ เพื่อให้สามารถทำการวิจัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนบริการวิชาการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ