การจัดงาน "เกษม กษิณาลัย" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมจัดงานุ "เกษม กษิณาลัย" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (เป็นการภายใน) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.  ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

2. นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

3. นางสาวสุชาดา กุลธง ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี ชำนาญการ

4. นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ  ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันฯ