หน้าที่รับผิดชอบ

  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มีภาระงานที่รองรับการบริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยต่าง ๆ ตั้งแต่การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การประสานงานเพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ


  อีกทั้งยังเป็นงานบริหารที่ดูแลในส่วนของงานวิจัย รองรับการดำเนินงาน/กิจกรรม ของหน่วยวิจัยในเครือข่าย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีสิ่งทอ (โครงการฝ้ายแกมไหม) และนักวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ และ ยังรวมไปถึงการแสวงหาแหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ความร่วมมือต่างประเทศ งานเผยแพร่และองค์กรสัมพันธ์ การประสานงาน/แนะนำ เกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรผลงานวิจัย ในส่วนของงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะทำหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้เทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดฝึกอบรม อีกทั้งบริการรับจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ระดับชาติและนานาชาติ


  ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล งานวิจัยของนักวิจัย แหล่งทุน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย และเชื่อมโยงระหว่างแหล่งทุน นักวิจัย ผู้ใช้ ให้ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลการพัฒนาข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยในเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่บุคคลภายนอก ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ซ่อมบำรุง ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักวิจัย ภายใต้สังกัดสถาบันฯ