หน้าที่รับผิดชอบ

  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักมีภาระงานที่รองรับการบริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยต่าง ๆ ตั้งแต่การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การประสานงานเพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นงานบริหารที่ดูแลในส่วนของงานวิจัย รองรับการดำเนินงาน/กิจกรรม ของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเป็นหลัก รวมถึงการแสวงหาแหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย ความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ งานเผยแพร่และองค์กรสัมพันธ์ การประสานงาน/แนะนำ เกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์