หน่วยนวัตกรรมและธุรกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยการนำผลงานวิจัยของโครงการวิจัยหรือองค์ความรู้ที่อยู่กับคณาจารย์และนักวิจัยที่สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการผลงานวิจัยของนักวิจัย คณาจารย์ในเครือข่าย โดยมีแนวทางในการดำเนินงานคือนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ มาศึกษาข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการหรือ Start up หรือการทำธุรกิจใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาในเทคโนโลยีที่มีอยู่