ร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดการผลิตมะม่วงคุณภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วิลาวัลย์ คำปวน นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดการผลิตมะม่วงคุณภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเสวนา ผลการดำเนินงานของโครงการ “แผนการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ ปี 2563 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ของการประชุมวิชาการของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564