# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โครงการ หัวหน้าโครงการ
1. นางสาวอาภามาศ จริยากรกุล นักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
2. นางสาวอัญชลีพร ตั้งวานิชโชคเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
3. นางสาวกนกวรรณ ปัญญากูล สารสนเทศ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
4. นางสาวกฤติยา สละม่วง ธุรการประสานงานโครงการ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
5. นายจิระศักดิ์ หลงมะลิ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
6. นายสิริพลชา ไชยยา ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
7. นายณัฐพงศ์ เตอะอ้าย โปรแกรมเมอร์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
8. ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา เขตเมืองมูล ร.น. กราฟฟิกดีไชน์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
9. นายเกรียงศักดิ์ เศวตสวัสดิกุล โปรแกรมเมอร์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
10. นางสาวนภาพร ขวัญเปรม ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
11. นางสาวภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
12. นางสาวสาวิตรี กันจูยะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
13. นางสาวณปภา พรหมมา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
14. นายฮัยศัม สาแม นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
15. นายเหนือพล ดวงเบี้ย ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ดร.วาสนา คำโอภาส
16. นายณรงค์พร ผังวิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ดร.วาสนา คำโอภาส
17. นางสาวณัฐวรรณ สืบนันตา ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล