# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โครงการ หัวหน้าโครงการ
1. นายเอกพร นวภานันท์ นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
2. นางสาวกนกวรรณ ปัญญากูล สารสนเทศ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
3. นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
4. นางสาวกฤติยา สละม่วง ธุรการประสานงานโครงการ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
5. นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
6. นายจีระศักดิ์ หลงมะลิ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
7. นายสิริพลชา ไชยยา สถาปนิก โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
8. นายณัฐพงศ์ เตอะอ้าย โปรแกรมเมอร์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
9. ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา เขตเมืองมูล กราฟิกดีไซน์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
10. นายพงศกร สุวรรณภา ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
11. นางสาวอาภามาศ จริยากรกุล นักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
12. นางสาวอุรัสยา พัวธนาโชคชัย ผู้ประสานงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
13. นางสาวภาวิณี นะทำ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
14. นางสาวชญาน์นันท์ เจียมจิตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
15. นางสาวศุทธิดา มิ่งสกุล พนักงานปฏิบัติงาน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
16. นางสาวกัญญารัตน์ สลีวงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
17. นายวิทยา บรรทึก พนักงานปฏิบัติงาน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
18. นางสาวสุธิดา แย้มกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
19. นายเกรียงศักดิ์ เศวตสวัสดิกุล โปรแกรมเมอร์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล