# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โครงการ หัวหน้าโครงการ
1. นางสาวอัญชลีพร ตั้งวานิชโชคเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
2. นางสาวกุลธิกา ยังมั่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
3. นางสาวสาวิตรี กันจูยะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
4. นางสาวอริชาภัสร์ มหาธนธีรโรจน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
5. นายณัฐพงศ์ เตอะอ้าย โปรแกรมเมอร์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
6. ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา เขตเมืองมูล ร.น. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
7. นางสาวภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
8. นายฮัยศัม สาแม นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
9. นางสาวณัฐวรรณ สืบนันตา ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
10. นางสาวจิรนันท์ รอดเพราะบุญ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
11. นางสาวอัมพร มัคคพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล