งานสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
 1. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สู่ผู้รับบริการภายในสถาบันฯ ทุกช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 2. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สู่ผู้รับบริการภายนอกสถาบันฯ ทุกช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูล/กิจกรรม ในรูปแบบ Homepage
 4. การตอบแบบสอบถาม/ข้อมูล/สถิติ ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยภายในและภายนอก
 5. การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่แขกเยี่ยม/ผู้มารับบริการ
 6. การร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ
 7. การติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. การติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับสื่อมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย

งานบันทึกภาพ
 1. การบันทึกภาพกิจกรรมตามภารกิจของคณะผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก
 2. การบันทึกภาพกิจกรรมตามภารกิจของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
 3. การบันทึกภาพกิจกรรมตามภารกิจของทุกงานในสำนักงานสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก เช่น งาน ประชุม/ สัมมนา เป็นต้น
 4. การบันทึกภาพงานกิจกรรมพิเศษ/โอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก
 5. การออกแบบและจัดตกแต่งรูปภาพ
 6. การจัดเก็บและสร้างหมวดหมู่ไฟล์รูปภาพ

งานจัดทำสื่อมัลติมีเดีย/สื่อออนไลน์/สารสนเทศเผยแพร่
 1. การจัดทำ Voice of Director (VoD)
 2. การจัดทำแผ่นพับแนะนำงานวิจัยและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 3. การจัดทำแผ่นพับการให้บริการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัย ถ่ายทอดและนวัตกรรม
 4. การจัดทำวีดีทัศน์หน่วยงาน
 5. การจัดทำสารสนเทศข่าวทุกด้านสำหรับนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ และเป็น admin ดูแลการนำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์
 6. การจัดบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงาน
 7. การจัดทำข้อมูล/ประสานกับมหาวิทยาลัยในการอัดรายการ/การแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่งานวิจัย
 8. การออกแบบและจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และการประมวลผล

งานบริการและอำนวยความสะดวก
 1. งานบริการและอำนวยความสะดวกในด้านสวัสดิการของบุคลากร
 2. งานจัดซื้อและให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับงานประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
 3. งานจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับใช้งานส่วนกลางของสถาบันฯ
 4. งานจัดซื้อกระเช้าของขวัญ/กระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. งานจัดซื้อพวงหรีดแสดงการไว้อาลัยภายในและภายนอกหน่วยงาน

งานกิจกรรมอื่น ๆ
 1. ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเฉพาะกิจ ของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. ปฏิบัติงานจัดประชุมของกลุ่มงานบริหารทั่วไป และเลขานุการสถาบันฯ