ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1)

งบประมาณเงินรายได้

  แผน ผล
งบประมาณเงินรายได้    
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,230,300.00 240,017.10
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 992,700.00 228,173.77
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90,000.00 0.00
รวม 2,313,000.00 468,190.87
    20.24%

งบประมาณเงินแผ่นดิน

  แผน ผล
งบประมาณเงินแผ่นดิน    
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 671,600.00 137,910.62
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย 5,733,800.00 0.00
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,406,400.00 6,712,674.00
รวม 32,811,800.00 6,850,584.62
    20.88%