ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)

งบประมาณเงินรายได้

  แผน ผล
งบประมาณเงินรายได้    
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,230,300.00 490,209.20
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 992,700.00 395,291.56
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90,000.00 0.00
รวม 2,313,000.00 885,500.76
    38.28%

งบประมาณเงินแผ่นดิน

  แผน ผล
งบประมาณเงินแผ่นดิน    
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 671,600.00 247,370.66
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย 5,733,800.00 4,391,000.00
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,406,400.00 13,288,488.00
รวม 32,811,800.00 17,926,858.66
    54.64%