ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณเงินรายได้

  แผน ผล
งบประมาณเงินรายได้    
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 910,000.00 893,172.49
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 1,243,000.00 1,231,364.10
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90,000.00 11,959.00
รวม 2,243,000.00 2,136,495.00
    95.25%

งบประมาณเงินแผ่นดิน

  แผน ผล
งบประมาณเงินแผ่นดิน    
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 823,160.80 747,518.46
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,658,415.70 27,654,715.70
รวม 28,481,576.50 28,402,234.16
    99.72%