ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 3)

งบประมาณเงินรายได้

  แผน ผล
งบประมาณเงินรายได้    
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,285,176.14 823,256.54
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 937,823.86 531,862.44
- แผนงานการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 90,000.00 10,100.00
รวม 2,313,000.00 1,365,218.98
    59.02%

งบประมาณเงินแผ่นดิน

  แผน ผล
งบประมาณเงินแผ่นดิน    
- แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป 608,300.00 360,346.27
- แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนวิจัย 5,733,800.00 5,716,500.00
- แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,492,558.90 20,438,365.75
รวม 33,834,658.90 26,515,212.02
    78.37%