พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์

พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ 
               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คุณชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศและผู้จัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ภาพ/ข่าว ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่