รางวัลบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล่บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานและหัวหน้าฝ่ายคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เป็นผู้ประกาศรางวัลแต่ละประเภท  ในโอกาศครบรอบ 34 ปี สถาบันฯ (เป็นการภายใน)  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  จำนวน 7 รางวัล ดังนี้ 

สายวิชาการ

  1. ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมภ์  ตำแหน่งนักวิจัย   ได้รับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่น" ผู้มีผลงานจำนวนโครงการและงบประมาณสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ  ตำแหน่งนักวิจัย ได้รับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่น" ผู้มีผลงานจำนวนบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
  3. ดร.อนุชา รักสันติ  ตำแหน่งนักวิจัย  ได้รับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่น" ผู้มีผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2564
  4. ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง ตำแหน่งนักวิจัย ได้รับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่น" ผู้มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจในระดับประเทศ  ประจำปี  พ.ศ. 2564

สายปฏิบัติการ

  1. นางสุมัทนา ปังประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ได้รับรางวัล"พนักงานสายปฏิบัติการดีเด่น" ด้านบริหาร" ประจำปี พ.ศ. 2564   
  2. นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลพนักงานสายปฏิบัติการดีเยี่ยม" ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและด้านจิตบริการ  ประจำปี พ.ศ. 2564 
  3. นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ได้รับรางวัลพนักงานสายปฏิบัติการดีเด่น" ด้านบริการ ประจำปี 2564