ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อังกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต  ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศและผู้จัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจ  พร้อมด้วย ดร.รัตชยุดา  กองบุญ รองผู้จัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยท่านจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการงานวิจัยร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี