งานวิเคราะห์และจัดทำแผน
 1. การจัดทำแผนระยะยาวของสถาบันฯ (แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี)
 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ตามวาระของผู้อำนวยการ
 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
 1. การจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปี
 2. งานประมวลผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี
 3. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปี
 4. งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
 5. งานประมวลผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
 6. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนขออัตรากำลัง
 1. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนขออัตรากำลัง 4 ปี

งานวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผน
 1. การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 2. การติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
 3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
 4. การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เมื่อสิ้นปี
 5. งานติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

งานวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
 1. การทบทวน ปรับปรุง และจัดทำโครงสร้างองค์กร

งานจัดทำรายงานประจำปี
 1. การจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)
 2. การจัดทำข้อมูล/แบบสอบถาม/สถิติ ด้านแผนและงบประมาณ

งานระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณ
 1. การบันทึกข้อมูล/รายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติการออนไลน์ CMU-PA รายไตรมาส
 2. การบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินบนโปรแกรม e-Planning ในระบบ CMU-MIS
 3. การบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้บนโปรแกรม e-Planning ในระบบ CMU-MIS
 4. การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนฯ ในระบบ STRI-PA
 5. การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในระบบ STRI-AM
 6. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management)
 7. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน
 8. การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีความสำคัญ (Flagship Project) บนระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ Electronic Monitoring & Evaluation System of National Strategy : eMENSCR)

งานประชุม
 1. การจัดประชุมคณะกรรมการด้านแผน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
 1. ตัวชี้วัด (Challenge) ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
 3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
 4. ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563
 5. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
 6. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 1 ปี 6 เดือน (28 พฤษภาคม 2561-27 พฤศจิกายน 2562)
 8. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันฯ (พ.ศ. 2561-2565)
 9. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
 10. คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)
 11. แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำปี
 1. รายงานประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2561
 4. รายงานประจำปี 2560
 5. รายงานประจำปี 2559
 6. รายงานประจำปี 2558
 7. รายงานประจำปี 2557
 8. รายงานประจำปี 2556
 9. รายงานประจำปี 2555
 10. รายงานประจำปี 2554
 11. รายงานประจำปี 2553
 12. รายงานประจำปี 2552
 13. รายงานประจำปี 2551
 1. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
 2. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 3. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 4. คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 5. คู่มือตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
 6. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)
 7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ราชกิจจานุเบกษา)
 8. คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หลังการเจรจา)