ดร.ปริญญา จันทรศรี

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.นิตยา บุญทิม

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.เสวต อินทรศิริ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา

ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายพงศธร ธรรมถนอม

หน่วยวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่

ดร.ไพฑูรย์ อบเชย

หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์

หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน

ดร.อนุชา รักสันติ

หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม

ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

ดร.วาสนา คำโอภาส

หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ

ดร.รัตชยุดา กองบุญ

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

ดร.วศิน วงศ์วิไล

หน่วยวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ

หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.สิริญญา ทายะ

หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.ดลพร ดาราณรงค์

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย์

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.พัฒธาวินท์ เสทธะยะ

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.เอกพร นวภานันท์

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี