ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา

ดร.วิลาวัลย์ คำปวน

หน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์

หน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ดร.ปริญญา จันทรศรี

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางนิตยา บุญทิม

หน่วยวิจัยจุลชีววิทยาประยุกต์

ดร.เสวต อินทรศิริ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา

ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายพงศธร ธรรมถนอม

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

หน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์

ดร.ไพฑูรย์ อบเชย

หน่วยวิจัยเอ็นไซม์เทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม

ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์

หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน

ดร.อนุชา รักสันติ

หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม

ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

ดร.วาสนา คำโอภาส

หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ

ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.รัตชยุดา กองบุญ

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

ดร.วศิน วงศ์วิไล

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์

ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ

หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.สิริญญา ทายะ

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.ดลพร ดาราณรงค์

ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี