ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและหนังสือเวียน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน
 1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 มีค.63
 2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
 7. พระราชกฤษฎีกาการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
 8. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 8) 2553
 9. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
 10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 20/2552
 11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 14/2554
 12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบัติงานของพนักงาน ฉบับที่ 10/2556
 13. ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช่บริษัทการบินไทย พ.ศ.2554
 14. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 15. สรุปรายละเอียดเดินทางไปราชการ
 16. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 17. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
 18. Flow Chart การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 19. ข้อหารือการเบิกค่าทางด่วนพิเศษ
 20. การเบิกจ่ายเงินค่าทางด่วนพิเศษ พ.ศ.2548
 21. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 22. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด คชจ.อื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 23. หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร-ต่างประเทศและผู้เดินทางทำหลักฐานสูญหาย

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
 1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ว 95
 2. อัตราค่าสาธารณสุข
 3. อัตราอวัยวะเทียม 4 ธค.56
 4. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร 2559
 5. ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวะศึกษา 12-01-61
 6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา พ.ศ.2553

ค่าตอบแทน
 1. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2559
 3. ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ พ.ศ.2556
 4. ค่าตอบแทนแก่หน่วยงานที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม พ.ศ.2554
 5. ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ พ.ศ.2554
 6. ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
 7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
 8. สรุปค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2550
 9. การเบิกเบี้ยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 10. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
 3. ค่าเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 4. มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ลว.9 ก.ค.2557
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556
 6. แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัย
 7. การใช้บริการหน่วยงาน มช.
 8. การใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานเดียวกัน 2 ม.ค. 2551
 9. ประกาศ การยืมเงินทดรองจ่าย
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีทางศาสนา พ.ศ.2554
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดประชุมวิชาการ พ.ศ.2557
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ.2557
 13. ประกาศโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานประจำ พ.ศ.2562
 14. เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 15. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 16. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดํารง ตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2552
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2552
 18. การจ่ายเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ.2561
 19. ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
 20. ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารการเงิน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 21. ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารหารเงิน ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2563)

ระเบียบ ประกาศ ของกระทรวงการคลัง
 1. พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 3. สรุปสาระสำคัญการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน พ.ศ.2562
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 5. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ พ.ศ.2556
 6. การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 3 พฤษภาคม 2548
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2555
 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศ หลักเกณฑ์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
 2. มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สถาบันฯ ประจำปี 2565
 3. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ
 4. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การบริหารกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2562 ((อัตราค่าบริการห้องประชุม ค่าใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์และค่าบริการอื่นๆ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 6. ประกาศอัตราค่าบริการทางวิชาการ (ค่าบริการวิเคราะห์)
 7. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2564 (อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อื่น ๆ
 1. คู่มือ 3 มิติ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
 4. Power Point ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
 5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงานประมาณที่ นร0704/ว33 และว68
 6. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณตามหนังสือสำนักงานประมาณที่ นร0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
 7. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 9. หนังสือ เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
 10. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และ การประชุมของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ.2562
 12. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
 13. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 14. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการขอและใช้บริการยานพาหนะ ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562