ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและหนังสือเวียน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
 1. พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
 2. กค ว 21 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
 3. กค ว167 ระเบียบเดินทาง
 4. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน 2552-20
 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน 2554-14
 7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน 2556-10
 8. ประกาศ มช ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
 9. ประกาศ มช. ว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 10. พรก.การเดินทางไปราชการ
 11. พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2553
 12. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
 13. มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของ มช
 14. ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550
 15. ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555
 16. ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 2552
 17. ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 18. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 19. สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการ (รวม)
 20. สรุปสาระส าคัญ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 21. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
 22. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษา ว95_602
 23. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ 2556
 24. อัตราค่าสาธารณสุข
 25. อัตราอวัยวะเทียม 4ธค56
 26. Flow Chart การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 27. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
 1. แนวทางการดำเนินการจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับนักวิจัย
 2. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551(ฉบับที่2)
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 (ฉบับที่3)
 6. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2556
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดรายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายพัสดุ
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 9. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 10. เอกสารแนบท้ายหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย