กิจกรรม "โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร" และสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการเปิดการประชุม "โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร" พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการทบทวนการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ  และผ่านระบบ ZOOM