Science and Technology Research Instituteการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow


  1. ขั้นตอนปฏิบัติงานการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจากแหล่งทุนภายนอก
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
  3. การจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร, สิทธบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  4. การบริการจัดการโครงการวิจัย แบบให้บริการในลักษณะ One Stop Service