บุคลากร

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ/
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนวัตกรรมและธุรกิจสัมพันธ์

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา