บุคลากร

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

นางมัณฑนา จุ่มปี

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวศุทธิดา มิ่งสกุล

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการและพืชเสพติด

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ