ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ  ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ เป็นหัวหน้าโครงการ    สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2563  โดยมี นายธนกฤต เปลา หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 9 กาแฟเลอตอโกล เป็นผู้รับมอบและนำไปติดตั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมู่ 9 กาแฟเลอตอโกล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2564