งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
 1. การดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 2. การดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
 3. การขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ของโครงการวิจัย เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย
 4. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 5. การประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรอกผลการปฏิบัติงาน TOR/JA ในระบบ CMU-MIS
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 7. การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 8. การประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรอกผลการปฏิบัติงาน TOR/JA ในระบบ CMU-MIS
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 10. การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนเงินเดือน
 11. การประสานแจ้งผู้อำนวยการ กรอก TOR /ผลการปฏิบัติงาน JA ส่งอธิการบดี
 12. การประสานแจ้งรองผู้อำนวยการ กรอกผลการปฏิบัติงาน JA เสนอผู้อำนวยการประเมินในส่วนการบริหารส่งคณะต้นสังกัดของรองผู้อำนวยการ
 13. การขออนุมัติลาออกจากราชการของบุคลากรทุกประเภท

งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 1. การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
 2. การเปลี่ยนตำแหน่ง
 3. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
 4. การสรรหาผู้บริหารระดับสถาบันฯ

งานพัฒนาและฝึกอบรม
 1. การขออนุมัติลาราชการของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ/ลูกจ้างประจำ บนระบบ CMU-MIS
 2. การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ/ลูกจ้างประจำ โดยสรุปประมวลผลการเข้า- ออกทำงาน ตามโปรแกรมระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือบน PC ทุกสิ้นเดือน
 3. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศของบุคลากรสถาบันฯ โดยทางเอกสาร (Paper) และบนโปรแกรมขออนุมัติเดินทางออนไลน์
 4. การขออนุมัติให้บุคลากรของสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 5. การขออนุมัติให้ผู้บริหารสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ
 6. การเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในและภายนอก
 7. การจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ ประจำปี บนระบบ CMU-HR
 2. การจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 3. การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรบนระบบ CMU-MIS กรณีปรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเดิม
 4. การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรบนระบบ CMU-HR กรณีเพิ่มอัตราบุคลากร/เพิ่มบุคลากรใหม่
 5. การเสนอบุคคลดีเด่นประจำปี

งานสวัสดิการบุคลากร
 1. การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. การขอสวัสดิการที่พักอาศัยบุคลากร
 3. การสมัครสมาชิกประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย

งานด้านการจัดการองค์ความรู้ของสถาบันฯ (KM)
 1. การจัดประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้
 2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ดำเนินงานจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ

ACCESSMENT | การประเมินผลการปฏิบัติงาน


ข้าราชการ
1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑืและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2557
4.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
5.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ
6.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิจัย
7.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
8.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย)
9.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป)
10.  แบบแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย
1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ.2557
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2556
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
5.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561
6.  ระดับสมรรถนะ
7.  สมรรถนะ
8.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ)
9.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (คณาจารย์)
10.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (นักวิจัย)
11.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับสูง)
12.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง)
13.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น)
14.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ)
15.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
16.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2559
17.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ(คณาจารย์)
18.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ(นักวิจัย)
19.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ(กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มบริการ)
20.  แบบแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
21.  คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2562

ลูกจ้างประจำ
1.  หลักเกณฑ์ประเมินลูกจ้างประจำ

ผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีการดำรงตำแหน่ง
1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.  คำนิยามรายการประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง
3.  แบบข้อมูลเพือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการบริหาร
4.  แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของตำแหน่ง...............

ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน
1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2561

  HR | ความก้าวหน้าในสายงาน - การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น : สายปฏิบัติการ -
  HR | ความก้าวหน้าในสายงาน - การกำหนดกรอบตำแหน่งและการประเมินค่างานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -