บุคลากร

นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน

พนักงานปฏิบัติงาน/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจารุณี แก้วทอง

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสื่อสารองค์กร

นางศิริพันธ์ นาคศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนโยบายและแผน

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ