บุคลากร

นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน

นักจัดการงานทั่วไป/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/
หน่วยธุรการและทรัพยากรบุคคล

นางศิริพันธ์ นาคศรี

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวกัญญารัตน์ สลีวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยสื่อสารองค์กร

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางอรุณี ลิ่วเกียรติ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายอุทัย จิณะมูล

พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ