บุคลากร

นางสาวจารุณี แก้วทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นางวรารินทร์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยประกันคุณภาพ

นางศิริพันธ์ นาคศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยนโยบายและแผน

นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ