แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์ม


ตาราง


แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ


แบบฟอร์มสำหรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


แบบฟอร์มสำหรับระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562


เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย หากไม่มีข้อตกลงอื่นใดจากผู้ให้ทุน ให้หัวหน้าโครงการส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการให้กับสถาบันฯ