แบบฟอร์มต่าง ๆ

 1. บันทึกข้อความเบิกเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาและค่าครุภัณฑ์

 2. บันทึกข้อความเบิกเงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

 3. การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 4. การเบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 5. การเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการ

 6. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

 7. จดหมายนำส่งเงินแก่บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า กรณีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

 8. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบตั้งและแบบขวาง

 9. แบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่าย

 10. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน

 11. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ
 12. ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 13. รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ

 14. แบบคำขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

 15. ใบยืมพัสดุ

 16. ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

 17. ขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

 18. ข้อแนะนำ
  1. ตัวอย่างวัสดุและครุภัณฑ์
  2. การตรวจรับพัสดุ
  3. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
  4. การจ้างเหมาพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง