หน่วยบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติงานในการประสานกับหัวหน้าโครงการ คณาจารย์ภายในศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อศึกษาและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ให้เกิดการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารและรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดของศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี