ด้านบริการวิชาการ
 1. การขอตั้งงบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีและประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการปะจำปี
 2. ประสานงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 3. ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การปรับปรุงงบประมาณ/ตัวชี้วัดในข้อเสนอโครงการ
 4. ติดตามรายงานความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลลงในระบบ CMU MIS
 5. การรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการของโครงการบริการวิชาการ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 7. ประสานงานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 8. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดทำเอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 9. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลให้กับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ ภายใต้สถาบันฯ
 10. บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบภาษีธุรกิจ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 1. รวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
 2. รวบรวมข้อมูลการอ้างอิง (Citation) งานวิจัยในฐานข้อมูลสากล
 3. รวบรวมข้อมูลการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ
 4. รวบรวมข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 5. วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ในเครือข่ายเพื่อนำมาจดทรัพย์สินทาง ปัญญา
 6. ประสานงานเพื่อการจัดทำ/แก้ไขเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านอื่นๆ
 1. งานที่ได้รับมอบหมาย