1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ประกาศร่างTOR
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
  6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
  8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
  9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
  10. ประกาศขายทอดตลาด