หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล งานวิจัยของนักวิจัย แหล่งทุน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย และเชื่อมโยงระหว่างแหล่งทุน นักวิจัย ผู้ใช้ ให้ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลการพัฒนาข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยในเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่บุคคลภายนอก ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ซ่อมบำรุง ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักวิจัย ภายใต้สังกัดสถาบันฯ

พัฒนาดูแล ระบบสารสนเทศ

 เว็บไซต์สถาบันฯ
 โปรแกรมบริหารงานวิจัย STRI -RPM
 โปรแกรมจัดการเอกสาร STRI E-Document
 ระบบ E- Meeting
 ดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดภายในองค์กร

ออกแบบอินโฟกราฟฟิก และสื่อต่างๆ