รองศาสตราจารย์
วงกต วงศ์อภัย

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ

เลขานุการ