ข้าวเจ้าหอม มช 10-1

ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 ได้จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมไทยที่มีชื่อเสียงสูงสุด แต่ให้ผลผลิตต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์กลายที่ให้ผลผลิตและมีสารหอม 2AP สูง โดยข้าวเจ้าหอม มช 10-1 มีลักษณะประจำพันธุ์หลัก คือ

  1. ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิต 1,056 กก./ไร่ สูงใกล้เคียงกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งให้ผลผลิต 1,044 กก./ไร่ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน สั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 134 วัน
  2. ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้
  3. ข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาว มีปริมาณอมิโลสต่ำ 16.60 % มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่ามีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานใกล้เคียงกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  4. ข้าวเจ้ามีกลิ่นหอม โดยมีปริมาณสารหอม 2AP 8.44 มก./กก. มากกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข6 ซึ่งมีปริมาณสารหอม 2AP 6.51 และ 6.62 มก./กก. ตามลำดับนักปรับปรุงพันธุ์ : ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมแสดงความคิดเห็น